Vedtægter for den selvejende institution

 

Kulturhuset Den gamle Biograf

 

 


 

 

§1

Kulturhusets navn er "Den gamle Biograf". Dens hjemsted er Engesvang. Kulturhuset er selvejende.

 

  §2

 

Kulturhuset har til formål at skabe en fælles ramme for områdets beboere, hvor kulturarrangementer i bred forstand - teaterforestillinger, koncerter, udstillinger, møder, foreningsarrangementer, private fester og lignende – kan  afholdes.

 

§ 3.

 

Dersom der ved kulturhusets drift fremkommer overskud, der ikke medgår til udligning af underskud fra tidligere år eller til henlæggelser, fornyelser og vedligehold m.v. eller til imødegåelse af evt. fremtidigt underskud, kan dette anvendes til moderniseringer, udvidelse af bestående bygninger eller igangsættelse af nye kulturelle tiltag.

De kulturhuset tilhørende midler vil være at indsætte bank- eller sparekassebog lydende kulturhusets navn eller til anbringelse i sådanne værdipapirer i hvilke umyndiges midler kan anbringes.

 

  §4

 

Som medlem regnes personer og foreninger der har et naturligt interessegrundlag i kulturhuset. Medlemmer har ingen andel i kulturhusets formue eller i eventuelt driftsoverskud, der alene tilhører kulturhuset.

Medlemmer hæfter ej heller for kulturhusets gæld eller eventuelt driftsunderskud. Stemmeberettigede er personer der har tegnet og indbetalt et indskudsbevis. Foreninger der er medlemmer kan max. repræsenteres med 1 stemme.

 

 

Generalforsamlingen er kulturhusets øverste myndighed.

 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og generalforsamlingen er, med den begrænsning der fremgår af § 15, beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal. Over det generalforsamlingen passerede og vedtagne føres en protokol der underskrives af sekretæren og dirigenten.

§ 6.

 

Til generalforsamlingen har samtlige myndige personer, jævnfer § 4, adgang og taler et. Hver stemmeberettiget person over 18 år har en stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved bekendtgørelse ved opslag synlige steder i Engesvang by samt i relevante elektroniske medier med mindst 14 dages varsel og dagsorden angives i bekendtgørelse


§ 7.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1.                                    Valg af dirigent

2.                                    Årsberetning og regnskab

3.                                     Indkomne forslag

4.                                    Valg af medlemmer til bestyrelse

5.                                    Valg af revisor

6.                                     Eventuelt

Forslag der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 8.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter anmodning herom. I skrivelsen skal angives hvad der ønskes behandlet generalforsamlingen.

 

§ 9.

 

Kulturhuset ledes af en bestyrelse mindst 5 medlemmer.

 

Retningslinjer for bestyrelsens arbejde er fastsat i “Forretningsorden for Kulturhuset Den gamle Biograf"

 

§ 10.

 

Bestyrelsen vælges den årlige generalforsamling.

 

Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med formand, næstformand, sekretær og menige medlemmer. Der skal ligeledes vælges en kasserer. Denne kan være medlem af bestyrelsen eller være en person udpeget af bestyrelsen.

Der vælges ligeledes en suppleant til bestyrelsen. Valgene gælder for en to-årig periode, dog således at to henholdsvis tre medlemmer kan afgå skiftevis.

 

§ 11.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af kulturhuset. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager i øvrigt omsorg for at udleje og benyttelse af ejendommen sker med fornøden hensyntagen til de deri interesserede.

Bestyrelsen fastsætter den leje der vil være at erlægge for benyttelse af lokalerne, for hvilke lejen alene skal fastsættes til opnåelse af en forsvarlig drift med behørig hensyntagen til passende afskrivninger og henlæggelser.

Bestyrelsen fastsætter indholdet af lejekontrakten.

   lntet medlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for deres arbejde i bestyrelsen.


 

 

 

 

§ 12.

 

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller mindst to medlemmer anser det for påkrævet.

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens

eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre

medlemmer er til stede.

 

Der føres referat over møderne, og referatet godkendes på næste møde.

 

§ 13.

 

Kulturhusets regnskab løber fra den 1. januar til den 31. december.

Driftsregnskab og status indleveres til revisorerne senest 15. februar.

Revisorerne afleverer et revideret regnskab til bestyrelsen inden den 15. marts.

Regnskabet vil derefter være at fremlægge til gennemsyn for medlemmerne på et for disse let tilgængeligt

sted.

 

§ 14.

 

På den årlige generalforsamling vælges to revisorer som ikke kan være medlemmer af bestyrelsen.

Revisorerne vælges for to år ad gangen-

 

 

 

§ 15.

 

Beslutning om nedlæggelse, salg eller Kulturhusets opløsning skal vedtages på en generalforsamling. Til

gyldig vedtagelse kræves at der ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger afgives et

antal stemmer for forslaget der mindst svarer til 2/3 af de i generalforsamlingen deltagende

stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af opløsning af Kulturhuset træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af kulturhusets

midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål således som anført i 5 2.

 

§ 16.

 

Kulturhuset tegnes af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær af næstformanden. Ved køb, salg og

pantsætning tegnes kulturhuset af den samlede bestyrelse.

        

                  § 17.

 

Disse vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling.

 

 

 

 

                   Således vedtaget på generalforsamling 19. marts 2014

        Henry Hansen, dirigent

         Poul Møller, formand